محمد اصفهانی در کنار وزیر ارشاد در مراسم تشییع استاد لطفی