تعطیل شدن مدرسه های راهنمایی تهران 10 دی

آخرین اخبار از تعطیلی مدرسه های تهران چهارشنبه ۱۰ دی ۹۳

آخرین اخبار از تعطیلی مدارس استان تهران در مقاطع ابتدایی راهنمایی دبیرستان به علت آلودگی هوا در چهارشنبه ۱۰ دی ۹۳

تعطیلی مدارس تهران چهارشنبه ۱۰ دی ۹۳

ادامه مطلب آخرین اخبار از تعطیلی مدرسه های تهران چهارشنبه ۱۰ دی ۹۳