شنبه 13 دی یکشنبه 14 دی تهران اصفهان

به خاطر هوای آلوده مدارس تهران و اصفهان هفته آینده تعطیل می شود؟

هوای تهران و اصفهان امروز پنج شنبه ناسالم بودند و این این شرایط ممکن در روزهای اولی هفته آینده یعنی شنبه ۱۳ دی ۹۳ و دیگر روزهای هفته آینده هم ادامه داشته باشد.

ادامه مطلب به خاطر هوای آلوده مدارس تهران و اصفهان هفته آینده تعطیل می شود؟