چه کسانی نباید دریافت مرحله دوم یارانه

این سه گروه برای ثبتنام یارانه ها اقدام نکنند!

معاون برنامه ریزی استانداری تهران اعلام کرد: سه گروه از شهروندان سرپرست خانوار برای دریافت مرحله دوم یارانه ها ثبت نام نکنند.

 

yaraneha-1137

ادامه مطلب این سه گروه برای ثبتنام یارانه ها اقدام نکنند!