10 خصلت افراد با ای کیو بالا

۱۰ خصلت افراد با ای کیو بالا

10 خصلت افراد با ای کیو بالا

10 خصلت افراد با ای کیو بالا

 

۱۰ خصلت افراد با ای کیو بالا
۱-آنها به شدت واکنش نشان نمی دهندو روی احساسات خود کنترل دارند
۲- آنها از تجربه های تازه و ایده های جدید و مردم جدید دوری نمی کنند
۳-آنها فقط روی خودشان فوکوس نمی کنند
۴-آنها آدمهای تلخی نیستند
۵-آنها نادانانه صحبت نمی کنند درمورد انگیزه های درونیشان
۶- آنها نمی گویند بی خیال بابا یا برعکس بریم بترکونیم
۷- آنها تعادل را فراموش نمی کنند
۸- منفی نگر نیستند
۹- به حرفهای مردم که به او بگویند که چه هست یا نیست بی توجه هستند
۱۰- آنها با مغز و قلبشان نمی جنگند

ادامه مطلب ۱۰ خصلت افراد با ای کیو بالا