24 ماهه شدن سربازی

دوره خدمت سربازی ۲۴ ماهه شد

سردار موسی کمالی گفت: دوره خدمت سربازی با توجه به کاهش میزان موالید، ۲۴ ماه شد.

ادامه مطلب دوره خدمت سربازی ۲۴ ماهه شد